Details

Magia Paryza


Magia Paryza


Najpi*kniejsze mi*o*ci, Band 9

von: Barbara Cartland

8,99 €

Verlag: Saga Egmont
Format: EPUB
Veröffentl.: 24.05.2018
ISBN/EAN: 9788711728383
Sprache: Polnisch

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

Sir Richard stara? si? uratowa? dom b?d?cy w?asno?ci? rodziny Hillingtonów od dwu stuleci. Okaza?o si? to jednak zadaniem ponad jego si?y. Po ?mierci ?ony wreszcie zrozumia?, ?e jedyne, co mu pozosta?o, to sprzeda? dom i ca?? posiad?o??. Wraz z Ev? postanowili przenie?? si? do Pary?a. B?d? mie? szczelny dach nad g?ow?. Eva by?a zachwycona, pomys? ten bowiem zdawa? si? uszcz??liwia? ojca. Za?ama? si? po ?mierci Lisette i Eva straci?a nadziej?, ?e kiedykolwiek jeszcze zobaczy jego u?miech. Sir Richard nie wyobra?a? sobie ?ycia na wsi bez dobrych koni, na które ju? nie by?o go sta?. Nie móg? te? pozwoli? sobie na s?u?b?, jakiej wymaga?o prowadzenie tak wielkiego domu. Nie mia? odpowiednich funduszy na rozrywki ani na przyjmowanie go?ci.Eva zaproponowa?a, ?eby pojechali do Pary?a, s?dzi?a, ?e tam b?dzie im ?atwiej. Sir Richard raczej w to w?tpi?, ale z drugiej strony wielki dom w Gloucestershire, odk?d zabrak?o Lisette, wyj?tkowo go przygn?bia?. Poza tym nie by? odpowiednim miejscem, gdzie mo?na by wychowywa? córk?.Mary Barbara Hamilton Cartland (1901-2000) pseud. Barbara Cartland, brytyjska powie?ciopisarka, znana z pisania licznych romansów i powie?ci mi?osnych. Napisa?a 723 ksi??ki w tym 5 biografii. By?a jedyn? córk? brytyjskiego oficera, majora Bertrama Cartlanda, który zgin?? podczas I wojny ?wiatowej. Uko?czy?a college dla dziewcz?t w Malvern, po którym rozpocz??a prac? reporterki zajmuj?cej si? sprawami spo?ecznymi i pisarki powie?ci mi?osnych. Z pocz?tku prowadzi?a kolumn? plotek w Daily Express. W roku 1923 opublikowa?a pierwsz? powie?? Jigsaw, która sta?a si? bestsellerem. W jej powie?ciach ukszta?towa? si? specyficzny styl, konstrukcja akcji, osadzenie w realiach historycznych. Mimo schematycznej akcji, jej pó?niejsze powie?ci cieszy?y si? powodzeniem. W roku 1983 jej nazwisko umieszczono w ksi?dze Guinnessa. W po?owie lat 90 sprzeda?a sw? miliardow? ksi??k?. Zgodnie ze wspomnieniem po?miertnym opublikowanym w The Daily Telegraph Cartland zerwa?a swe pierwsze zar?czyny po poznaniu szczegó?ów stosunku p?ciowego i dozna?a szoku. Ostatecznie wysz?a za m?? w roku 1932 za oficera Alexandra George'a McCorquodale'a. Jej córka, Raine Spencer, by?a w pó?niejszym czasie macoch? ksi??nej Diany. Po rozwodzie w r. 1936 wysz?a za Hugh McCorquodale, z którym mia?a dwóch synów.
Sir Richard stara? si? uratowa? dom b?d?cy w?asno?ci? rodziny Hillingtonów od dwu stuleci. Okaza?o si? to jednak zadaniem ponad jego si?y. Po ?mierci ?ony wreszcie zrozumia?, ?e jedyne, co mu pozosta?o, to sprzeda? dom i ca?? posiad?o??. Wraz z Ev? postanowili przenie?? si? do Pary?a. B?d? mie? szczelny dach nad g?ow?. Eva by?a zachwycona, ...

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:

Der englische Liebhaber
Der englische Liebhaber
von: Federica de Cesco
EPUB ebook
13,99 €
Tot und begraben - Eifel-Krimi (Ungekürzt)
Tot und begraben - Eifel-Krimi (Ungekürzt)
von: Carola Clasen, Peter Tabatt
ZIP ebook
6,99 €