Details

Przesladowana ksiezniczka


Przesladowana ksiezniczka


Najpi*kniejsze mi*o*ci, Band 6

von: Barbara Cartland

8,99 €

Verlag: Saga Egmont
Format: EPUB
Veröffentl.: 24.05.2018
ISBN/EAN: 9788711739280
Sprache: Polnisch

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

Prze?ladowana Ksi??niczka jest opowie?ci? o angielskim d?entelmenie, Lordzie Arkley, który przebywa w hotelu w Marienbadzie. Jego pokój znajduje si? przypadkowo obok ksi?cia Fryderka z Wilzenstein i jego m?odej i pi?knej ?ony, ksie?niczki Mariski pochodz?cej z rodu Esterhazych , który by? jednym z najstarszych rodów arystokratycznych na W?grzech. Ksia?e Fryderyk jest cz?owiekiem nadu?ywajacym alkohol, okrutnym i potwornie zazdrosnym o swoj? ?on?. Bije j? regularnie biczem. Jego okrucie?stwo zauwa?a przypadkiem Pan Arkley i próbuje nawi?za? kontakt z ksi??niczk? Marisk?. Arkley i Mariska s? uwik?ani w przera?aj?c? sie? intryg i szpiegostwa. Jednak nie jest to przeszkoda aby ich znajomo?? przerodzi?a si? w g??bok? mi?o??. Arkley ratuje Marisce ?ycie kiedy m?? bije j? batem z zamiarem zabicia. T?o tej powie?ci — polityka króla Edwarda VII i k?opoty, które mia? ze swym siostrze?cem Wilhelmem, jego podró?e po Europie i osi?gni?cie porozumienia z Francj? — wszystko to jest prawd? historyczn?.Mary Barbara Hamilton Cartland (1901-2000) pseud. Barbara Cartland, brytyjska powie?ciopisarka, znana z pisania licznych romansów i powie?ci mi?osnych. Napisa?a 723 ksi??ki w tym 5 biografii. By?a jedyn? córk? brytyjskiego oficera, majora Bertrama Cartlanda, który zgin?? podczas I wojny ?wiatowej. Uko?czy?a college dla dziewcz?t w Malvern, po którym rozpocz??a prac? reporterki zajmuj?cej si? sprawami spo?ecznymi i pisarki powie?ci mi?osnych. Z pocz?tku prowadzi?a kolumn? plotek w Daily Express. W roku 1923 opublikowa?a pierwsz? powie?? Jigsaw, która sta?a si? bestsellerem. W jej powie?ciach ukszta?towa? si? specyficzny styl, konstrukcja akcji, osadzenie w realiach historycznych. Mimo schematycznej akcji, jej pó?niejsze powie?ci cieszy?y si? powodzeniem. W roku 1983 jej nazwisko umieszczono w ksi?dze Guinnessa. W po?owie lat 90 sprzeda?a sw? miliardow? ksi??k?. Zgodnie ze wspomnieniem po?miertnym opublikowanym w The Daily Telegraph Cartland zerwa?a swe pierwsze zar?czyny po poznaniu szczegó?ów stosunku p?ciowego i dozna?a szoku. Ostatecznie wysz?a za m?? w roku 1932 za oficera Alexandra George'a McCorquodale'a. Jej córka, Raine Spencer, by?a w pó?niejszym czasie macoch? ksi??nej Diany. Po rozwodzie w r. 1936 wysz?a za Hugh McCorquodale, z którym mia?a dwóch synów.
Prze?ladowana Ksi??niczka jest opowie?ci? o angielskim d?entelmenie, Lordzie Arkley, który przebywa w hotelu w Marienbadzie. Jego pokój znajduje si? przypadkowo obok ksi?cia Fryderka z Wilzenstein i jego m?odej i pi?knej ?ony, ksie?niczki Mariski pochodz?cej z rodu Esterhazych , który by? jednym z najstarszych rodów arystokratycznych na ...

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:

Der englische Liebhaber
Der englische Liebhaber
von: Federica de Cesco
EPUB ebook
13,99 €
Tot und begraben - Eifel-Krimi (Ungekürzt)
Tot und begraben - Eifel-Krimi (Ungekürzt)
von: Carola Clasen, Peter Tabatt
ZIP ebook
6,99 €